week9

วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
คำสื่อภาพ
- สติ
- จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
- คิดเชื่อมโยง
ขั้นนำ:
มีสติ รับรู้ลมหายใจ, Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
ครูแจกบัตรคำให้นักเรียน
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแล้ววาดภาพสื่อคำพร้อมทั้งเชื่องโยงสิ่งต่างๆตามจินตนาการของตนเอง
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน
ขั้นจบ : Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- บัตรคำ
- กระดาษ
- ปากกา
อังคาร
โยคะ
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- สมาธิ
- สติ
ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
ครูทำกิจกรรมโยคะแต่ละท่า
ครูพูดสร้างแรงให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ขั้นจบ : Empower, ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงโยคะ
(มันตรา)
พุธ
เวลาชีวิต
- มีสติ
- รู้คุณค่าของเวลา ชีวิต
- ฝึกการคิดวางแผนชีวิตของตนเอง
ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าตนเองอยากมีอายุถึงเท่าไหร่
- ครูเปิดภาพชีวิตที่เหลือของแต่ละช่วงวัย
- ครูใช้คำถามกระตุ้น เวลาที่เหลืออยู่อยากทำอะไร โดยให้ออกแบบเวลาที่เหลืออยู่ของตนเองลงในกระดาษ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกัน
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
- ภาพตารางชีวิต
- กระดาษ
- ปากกา
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
Time  Line
- คิดเชื่อมโยง
- สติ
- เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงการอยู่กับความจริง
ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจ, Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำใบไม้มาจัดวางให้เห็นเส้นทางการ- - เติบโต และเปลี่ยนแปลง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
      เห็นอะไร
      รู้สึกอย่างไร
- วาดภาพและเขียนบรรยายสิ่งที่ทีความเชื่อมโยงคล้ายกับใบไม้ที่เตรียมมา
นำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(เขื่อมโยงกับตนเองอย่างไร)
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- ใบไม้
- กระดาษ/ ปากกา
ศุกร์
ทบทวนตนเอง
- เคารพตนเอง นอบน้อมกับสรรพสิ่ง
- ใคร่ครวญกับตนเอง
- สติ
ขั้นนำ:
Brain Gym , มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูบอกความรู้สึก ก่อนให้โจทย์ “
    จะดีกว่านี้ถ้าครู…….
      จะดีกว่านี้ถ้าตัวเอง…..
- แจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนเขียนจากโจทย์
- นักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกัน สะท้อนสิ่ง
ขั้นจบ : Empower, ขอบคุณกันและกัน


กิจกรรม: เติมใจให้กัน


เป้าหมาย: เพื่อให้นักเรียนได้มีสติ รับรู้ความรู้สึกนึกคิด ใคร่ครวญกับตัวเองและเห็นความคัญของตัวเองกับคนรอบข้าง

กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นนำ
 •  รับรู้ลมหายใจของตนเอง


นั่งสมาธิ กำนดลมหายใจเข้า-ออก

นั่งสมาธิ กำนดลมหายใจเข้า-ออก

ขั้นกิจกรรม
 • ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น 

  ครูแจกระดาษให้พี่ม.2 คนละ 1 แผ่น

    
 • หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเวียนกระดาษแล้วเขียนหรือวาดภาพจนครบทุกคน

  ทุกคนเขียนบรรายายความรู้สึกถึงเพื่อน
  พี่ไข่มุกกับพี่เหน่งเขียนบรรยาความรู้สึกส่งผ่านให้เพื่อน


  พี่ไข่มุกกับพี่เหน่งเขียนบรรยาความรู้สึกส่งผ่านให้เพื่อน
ขั้นสรุป                                    
ขอบคุณกันและกันและขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้


ขอบคุณกันและกัน


ขอบคุณกันและกัน


ตัวอย่างชิ้นงานนักเรียน
 
 

 
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น