week5

วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
10 คำสร้างภาพ
- ฝึกการวางแผน การสื่อสาร
- มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ
ขั้นนำ :
กำกับสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- แบ่งออกเป็นกลุ่มๆละ 5 คน
- ครูแจกกระดาษวาดภาพสื่อความหมายลงในกระดาษแผ่นเดียวกันทั้งกลุ่ม /แลกเปลี่ยน
- นักเรียนออกแบบจากการ์ด 10 คน ให้สมบูรณ์ / นำเสนอ / แลกเปลี่ยน
ขั้นจบ :
- ขอบคุณกันและกัน
- การ์ดคำ
- ดินสอนสี, ปากกา
- กระดาษสี
อังคาร
โยคะ
- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรม
- Body Scan
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
- บรรยากาศรอบๆ
พุธ
ใจเขาใจเรา
- การพูดสื่อสาร
- การฟังความเห็นผู้อื่น
ขั้นนำ :
- รับรู้ลมหายใจตัวเอง /สติ
ขั้นกิจกรรม :
- นักเรียนจับคู่A, B แล้วแลกเปลี่ยนความประทับใจ ความงอกงาม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนในวงใหญ่
ขั้นจบ :
- ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
กล่องปริศนา
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ฝึกความอ่อนน้อม
ขั้นนำ :
- กำกับสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- พี่จับคู่น้องอนุบาล พาเดินชมธรรมชาตินอกโรงเรียน /ส่งน้องที่อาคารอนุบาล
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ /ความรู้สึก
ขั้นจบ :
- ขอบคุณทุกๆ สรรพสิ่ง
ธรรมชาติที่อยู่รายรอบๆโรงเรียนฯ
ศุกร์
ปรนนิบัติบ้านมัธยม
จิตอาสารู้ตัว จดจ่อกับสิ่งที่ทำ

   “ดูแลบ้านมัธยม” -อย่างมีสติ
บริเวณโดยรอบๆบ้านมัธยมฯ

กิจกรรม :  รำกระบอง

เป้าหมาย : การมีสติ การยืดหยุ่นร่างกายและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

กระบวนการจัดกิจกรรม

ขั้นนำ
         ยืนหลับตาสมาธิ ฟังเสียงธรรมชาติและรับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม

ครูนำนักเรียนรำกระบองในท่าต่างๆและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรม
นักเรียนรำกระบองในท่าต่าง
 
 

 
 

 

ขั้นสรุป
นักเรียนขอบคุณกันและกันขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น