week2

วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
คุณค่าที่ฉันมี
- เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นนำ : มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเปิดคลิปเต้นบัลเล่(นักเต้นพิการ ผู้ชาขาขาด ผู้หญิงแขนขาด)
- ร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เห็น ความรูสึกที่เกิดขึ้น เชื่อมโยงกับตนเอง
ขั้นจบ :
- ขอบคุณร่างกาย ,ขอบคุณกันและกัน
- คลิปเต้นบัลเล่
- บรรยากาศรอบๆ
อังคาร
รำกระบอง
- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- มีสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรม
- ครูนำท่ารำกระบอง

ขั้นจบ :
- ขอบคุณกันและกัน
- หนังสือ
- เพลงสปา
พุธ
ขอบคุณ - ขอโทษ
- รู้ตัว
- การแบ่งปัน ความรู้สึกและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
ขั้นนำ :
- รับรู้ลมหายใจของตนเอง อยู่กับปัจจุบัน
- ร้องเพลงหมู่บ้านพลัม ( 1 เพลง )
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น
- เวียนกระดาษเพื่อเขียนขอบคุณ ขอโทษเพื่อน
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่า
- เพลง สุขทุกที
พฤหัสบดี
ข้าว 1 จาน
- สติ รู้ตัว
- เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งรอบตัว
- ฝึกการคิดเชื่อมโยง
ขั้นนำ :
- มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนดูข้าว (หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น สมุด, โทรศัพท์, ขวดน้ำ, ฯลฯ )
- เขียนความสัมพันธ์ เห็นข้าวแล้วนึกถึงอะไร  ทำไมนึกถึงสิ่งนั้น
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
- ข้าว
- ภาพประกอบ
- เพลงสปา
ศุกร์
ฟังเสียงธรรมชาติ
- การฟังอย่างมีสติ เห็นความเชื่อมโยงและคุณค่าของสรรพสิ่งรอบตัว

ขั้นนำ :
- สมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้โจทย์ ไปรับฟังเสียงจากธรรมชาติที่ครูกำหนดให้ (กอไผ่  ไก่  เป็ด  ใส้เดือน เป็นต้น)
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดสิ่งที่ธรรมชาติบอกกับเราและเขียนความรู้สึกในขณะที่ไปรับฟัง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้สึก และสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่า
- เพลงสปา

กิจกรรม :  สื่อสาร กับ ธรรมชาติ

ป้าหมาย : การฟังอย่างมีสติ  สร้างจินตนาการ เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงและคุณค่าของสรรพสิ่งรอบตัว

กระบวนการจัดกิจกรรม

ขั้นนำ
         รับรู้ลมหายใจของตนเองขั้นกิจกรรม
ครูให้โจทย์ ไปรับฟังเสียงจากธรรมชาติที่ครูกำหนดให้ (ต้นมะเขือ ต้นข้าว ปลา ต้นกล้วย  ขอนไม้เป็นต้น)


นักเรียนเขียนถ่ายทอดสิ่งที่ธรรมชาติบอกกับเราและเขียนความรู้สึกในขณะที่ไปรับฟัง
                                                       
นักเรียนแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้สึก และสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน


 
 


 ขั้นจบ
Empower, ขอบคุณกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น