week8

วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
เส้นสวย
- สติ
- จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
ขั้นนำ:
มีสติ รับรู้ลมหายใจ, Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
ครูให้นักเรียนดูลายเส้นแบบต่างๆ
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแล้ววาดลายเส้นตามจินตนาการของตนเอง
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน
ขั้นจบ : Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- แบบลายเส้น
- กระดาษ
- ปากกา
อังคาร
โยคะ
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- สมาธิ
- สติ
ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
ครูทำกิจกรรมโยคะแต่ละท่า
ครูพูดสร้างแรงให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ขั้นจบ : Empower, ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงโยคะ
(มันตรา)
พุธ
สิ่งของลี้ลับ
- มีสติ
- คิดวิเคราะห์
- การตั้งคำถาม ตอบ
ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนตั้งคำถามคนละ  1 คำถามเพื่อทายเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในกล่องว่าคืออะไร โดยครูจะตอบว่า ใช่ กับ ไม่ใช่
ครูแจกกระดาษ แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์คำถามของเพื่อน แล้ววาดสิ่งที่คิดว่าอยู่ในกล่อง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกัน
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
- กล่อง
- กระดาษ
- ปากกา
พฤหัสบดี
เมล็ดพันธุ์ดี
- คิดเชื่อมโยง
- สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
        เห็นเมล็ดพันธุ์แล้วนึกถึงอะไร
        ถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์จะเป็นอย่างไร
        เมล็ดพันธุ์สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอย่างไร
นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- เรื่องเล่าเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
- เมล็ดพันธุ์
ศุกร์
สำรวจธรรมชาติ
- ความคิดเชื่อมโยง
- การสังเกต
- สติ
ขั้นนำ :
- กำกับสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนเดินรอบบริเวณมัธยมฯ สำรวจธรรมชาติ
- ครูใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง สิ่งนั้นเกี่ยวกับเราอย่างไร?”
- นักเรียนเขียนวาดภาพและนำเสนอแลกเปลี่ยน
ขั้นจบ :
- ขอบคุณทุกๆ สรรพสิ่ง
ธรรมชาติรอบๆ ตัว
- กระดาษสี / ปากกา
- เพลงสปา

กิจกรรม :  เส้นแห่งจินตนาการ
เป้าหมาย : การมีสมาธิจดจ่อ  สร้างจินตนาการ เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสรรพสิ่งรอบตัว               
กระบวนการจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

พี่ม.2 นั่งสมาธิ รับรู้ลมหายใจตัวเอง
 
  •          นั่งสมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม
·         ครูใช้คำถามว่า “ถ้าพี่ม.2 นึกถึงคำว่าเส้น พี่ม.2 จะนึกึงเส้นอะไรบ้าง”
พี่เบนซ์ : เส้นตรงค่ะ
พี่พิมพ์ : เส้นโค้งค่ะ
พี่ดิว : เส้นหยักครับ
·         ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับเส้นต่างๆบนโลกของเรา
·         ครูแจกกระดาษให้พี่ม.2 คนละหนึ่งแผ่น  

การรับไหว้ด้วยความน้อบน้อม เคารพ


ครูเส็งส่งกระดาษให้พี่ม.2


  • พี่ม.2 แต่ละคนวาดภาพที่เกิดจากเส้นเล็กๆเพียวจุดเดียว แล้วเชื่อมโยงเป็นรูปภาพ ลวดลายตามจินตนาการของตัวเอง
  • พี่ม.2ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆตามจินตนาการผ่านเส้นสวยๆ
    พี่หลุยส์ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการวาดเส้น

    พี่อ้อแอ้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการวาดเส้น
·         ครูแบ่งปันภาพวาดและแบ่งปันแชร์เรื่องราวที่มีความหมายและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

 พี่ไก่:  ได้เรียนรู้ในเรื่องของการคิดเชื่อมโยงในส่วนของเรื่องราวต่างๆและถ่ายทอดผ่านการวาดภาพค่ะ
พี่โอ๊ต: ได้ฝึกสมาธิและการมีจิตใจที่จดจ่ออยู่กับชิ้นงานที่อยู่ตรงข้างหน้าเรามากข้นครับ
พี่ชาติ: ได้เรียนรู้เรื่องของศิลปะครับ
พี่เหน่ง: ฝึกในเรื่องของจากจินตนาการครับครู

ขั้นจบ
·         ส่งมอบพลังความรักและขอบคุณกันและกัน

ตัวอย่างชิ้นงาน
 
 


 
 

 กิจกรรม :  รู้ตัวเอง


เป้าหมาย : เป้าหมายเพื่อให้มีสติ รู้และเข้าใจตัวเองและมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างรอบตัวมากขึ้น
กระบวนการจัดกิจกรรม
ขั้นนำ
นั่งสมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเอง

 
นั่งสมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเอง


ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนดูภาพ 2ภาพคือ ภาพทุ่งนากับภาพน้ำท่วมกรุงเทพ แล้วครูใช้คำถามนำว่า "พี่ๆม.ดูภาพนี้แล้วเห็นอะไร แล้วพี่ม.2ดูภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไร?"


ครูใช้คำถามว่าพี่ม.2 ดูภาพสองภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรภาพที่ชาวนากำลังถอนกล้าในทุ่งนาที่เขียวขจี


ภาพที่ชาวกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุด"น้ำท่วมกรุงเทพฯ"พี่เหน่ง       ภาพน้ำท่วมเห็นความวุ่นวาย ความกระจัดกระจายของสิ่งของ บ้านเรือน
พี่โอ๊ต         ภาพทุ่งนา เห็นความสวยงามของธรรมชาติ เห็นความเขียวขจีของทุ่งนา เห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน
พี่พิม          ภาพทุ่งนานึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของต้นกล้า
พี่ออดี้        ภาพน้ำท่วมรู้สึกสงสารเห็นอกเห็นใจคนที่ต้องประสบภัยธรรมชาติแบบนี้ เขาคงจะลำบากมากครับครู
พี่เดียร์        บอกภาพทั้งสองภาพนี้สื่อให้เราได้เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่มี ในความคิดหนูคิดว่าเทคโนโลยีเพราะว่าโลกเราสมัยนี้เทคโนโลยีถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตเรามาก


พี่ออดี้ส่งกระดาษด้วยพี่มือที่แข็งแรง


พี่ชาติรับไหว้ด้วยความเคารพ


หลังจากนั้นครูส่งกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น พร้อมกับคำถาม “ให้พี่ๆม.2 อยู่กับตัวเองแล้วลองนึกดูว่าสิ่งไหนที่พี่ม.2 ทำได้ดีแล้ว และสิ่งไหนที่เราอยากจะพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้น

นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวบนกระดาษที่ครูแจกให้


พี่ๆม.2 ถ่ายถอดเรื่องราวลงบนกระดาษ


พี่อ้อแอ้ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยความตั้งใจ

   


พี่อุ้มถ่ายทอดเรื่องราวด้วยความตั้งใจ


พี่โอ๊ตถ่ายถอดเรื่องราวด้วยความตั้งใจขั้นจบ
 ส่งมอบพลังความรักและขอบคุณกันและกัน
ตัวอย่างชิ้นงานนักเรียน  

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น