week6

วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
แกะสลักแผ่นไม้
ฝึกสมาธิ ความอดทน มีความเพียร จดจ่อให้งานลุล่วง
ขั้นนำ :
- ทำสมาธิแบบเคลื่อนไหว(เพลงหมูบ้านพลัม)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกแผ่นไม่ / เครื่องมือแกะสลัก
- นักเรียนใช้กระดาษทรายขัดแผนไม้ แกะสลักลงลาย
- นำเสนอผลงาน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ :
- ขอบคุณตัวเอง, ขอบคุณกันและกัน
- เพลงหมู่บ้านพลัม
- กระดาษทราย/แผ่นไม้
- เครื่องมือแกะสลัก
อังคาร
เดินชมทุ่ง
- การคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ
- การสังเกต
- สติ
ขั้นนำ :
- กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม :
- เดินสำรวจบริเวณโรงเรียน, ทุ่งนา(walk and Talk)
- ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้สึก
ขั้นจบ :
- ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสรรพสิ่ง
ทุ่งนาในบริเวณโรงเรียนฯ
พุธ
ภาวนาด้วยบทเพลง
ฝึกสติด้วยการเคลื่อนไหวตามบทเพลง
ขั้นนำ :
- กำกับสติ รับรู้ลมหายใจอยู่กับตัวเอง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่นดนตรีและสอนร้องเพลงภาวนาจากหมู่บ้านพลัม พร้อมมีท่าทางประกอบ(5 เพลง)
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน/ ความรู้สึก
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- บทเพลงภาวนาจากหมู่บ้านพลัม
พฤหัสบดี
ดนตรีดลใจ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สมาธิ
- สติ
ขั้นนำ :
- มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำบทเพลง ฝากโจทย์ให้นักเรียนฟังอย่างใคร่ครวญ
- เมื่อเพลงจบ ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ณ เวลานั้น ผู้แต่งรู้สึกอย่างไร อยากสื่อสารอะไรกับผู้ฟัง”
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
- กีตาร์ / เนื้อเพลง
- ภาพประกอบ
- เพลงสปา
ศุกร์
เปิดใจวัยรุ่น
- เข้าใจตนเองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคมรอบข้าง
- การรับฟังและปรบตัว
ขั้นนำ :
- กำกับสติ รับรู้ลมหายใจอยู่กับตัวเอง
ขั้นกิจกรรม :
- แบ่งกลุ่มนักเรียนชาย/หญิง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในประเด็น
- สิ่งที่นักเรียนอยากรู้ / อยากบอก
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และใคร่ครวญ
ขั้นจบ :
- ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่าของแต่ละคน
- เพลงสปา


กิจกรรม :  ครุ่นคำนึง วิจิตศิรา

เป้าหมาย :  เพื่อฝึกการมีสติ จดจ่อ เข้าใจและครุ่นคำนึงมีจิตจดจ่อ

กระบวนการดำเนินกิจกรรม

ขั้นนำ
  •          ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม โดยแต่ละคนให้อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจของตนเอง


  •  

ขั้นกิจกรรม

  •           ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคนคนละ 1 แผ่น   •          ครูให้โจทย์นักเรียน คือ “ครุ่นคำนึงวิจิตศิรา” ให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดเรื่องราวหรือจะวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคำว่า วิจิตศิรา       
  •    สิ่งที่นักเรียนถ่ายทอดผ่านคำว่า วิจิตรศิรา
 
พี่เดียร์ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านคำว่า "ครุ่นคำนึง วิจิตรศิรา"

พี่อ้อแอ้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านคำว่า "ครุ่นคำนึง วิจิตรศิรา"
พี่ตุ๊กตาถ่ายทอดความรู้สึกผ่านคำว่า "ครุ่นคำนึง วิจิตรศิรา"

 พี่ไข่มุกถ่ายทอดความรู้สึกผ่านคำว่า "ครุ่นคำนึง วิจิตรศิรา"

พี่โฟร์ทถ่ายทอดความรู้สึกผ่านคำว่า "ครุ่นคำนึง วิจิตรศิรา" 
 
พี่ดิวถ่ายทอดความรู้สึกผ่านคำว่า "ครุ่นคำนึง วิจิตรศิรา"


ขั้นจบ
·       จบท้ายด้วยการขอบคุณสรรพสิ่ง ขอบคุณธรรมชาติที่เป็นแหล่งที่อยู่และทำมาหากิน และท้องฟ้าที่ทำให้ผ่อนคลาย

ตัวอย่างชิ้นงานนักเรียน
  


 

 
 

 ชื่อกิจกรรม : 5 คำ สัมพันธ์ภาพ
 เป้าหมาย  :  มีสติจดจ่อ ระดมความคิดยอมรับในความแตกต่าง การแปลความจากคำ มีความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์เชื่อมโยงกับผู้อื่น
กระบวนการจัดกิจกรรม
ขั้นนำ  :
พี่ๆม.2 นั่งเป็นวงกลม หลับตาสมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเอง รับฟังเสียงจากธรรมชาติและเสียงของตนเอง หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 4 คน

ขั้นกิจกรรม  :
- ครูแจกซองบัตรคำและกระดาษ
- นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเลือกคำแล้ววาดภาพสื่อความหมายจากคำของตนเองลงในกระดาษแผ่นเดียวกันทั้งกลุ่ม
ครูให้โจทย์ต่อโดยให้นักเรียนแต่ละร่วมช่วยกันสื่อภาพจากคำที่เหลือ
- ครูแจกกระดาษอีกหนึ่งแผ่น แล้วให้นักเรียนวาดภาพของทุกคนลงให้แผ่นเดียวกัน พร้อมทั้งสื่อเรื่องราวต่าง
- นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนเรื่องราวกลุ่มของตนเอง
ขั้นจบ  :

นักเรียนขอบคุณกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น