week 1

วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
ต้นไม้แห่งชีวิต
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สติ
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
ขั้นนำ :
กำกับสติ รับรู้ลมหายใจตนเอง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกระถางต้นไม้วางไว้กลางวงกลมแล้วให้นักเรียนเลือกสังเกตจุดใดจุดหนึ่ง
- ครูแจกกระดาษแล้วใช้คำถาม “ทำไมนักเรียนเลือกสังเกตจุดนั้น  และนักเรียนคิดว่าต้นไม้เหมือนหรือแตกต่างจากคนเราอย่างไร”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
- นักเรียนจับมือส่งกำลังใจและขอบคุณกันและกัน
-กระถางต้นไม้
- ดินสอสี, ปากกา
- กระดาษ
อังคาร
โยคะ
- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- มีสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรม
- Body Scan
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
พุธ
น้ำมีชีวิต
- เห็นความสัมพันธ์คิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว
- สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- Brain Gym  อยู่กับตัวเองรับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนดูผลึกน้ำแบบต่างๆพร้อมเล่าเรื่องราว
-ให้นักเรียนสมมติตัวเองเป็นหยดน้ำ แล้วเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามการรับรู้
- ครูใช้คำถาม ฟังเพลงแล้วรู้สึกอย่างไร
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
- ขอบคุณกันและกัน
- ผลึกน้ำ
- เรื่องเล่า
- บทเพลง
พฤหัสบดี
ดนตรีดลใจ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สมาธิ
- สติ
ขั้นนำ :
- มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำบทเพลง โจทย์ให้นักเรียนฟังอย่างใคร่ครวญ
- เมื่อเพลงจบ ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ณ เวลานั้น ผู้แต่งรู้สึกอย่างไร อยากสื่อสารอะไรกับผู้ฟัง”
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
- กีตาร์ / เนื้อเพลง
- ภาพประกอบ
- เพลงสปา
ศุกร์
เติมเต็มให้กัน
- ความคิดสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยง
- สมาธิ
- สติ
ขั้นนำ :
- Brain Gym อยู่กับตัวเองรับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียน แล้วให้วาดรูปเรขาคณิต 1 รูป ไว้ตรงกลางวงกลม
- ให้นักเรียนเวียนโดยให้เพื่อนช่วยต่อเติมให้เป็นรูปร่างต่างตามจินตนาการ จนครบทุกคน
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอ พร้อมทั้งบอกความรู้สึกจากภาพของตนเอง
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษสี
- เพลงสปา

กิจกรรมจิตศึกษา :   ต้นไม้แห่งชีวิต
เป้าหมาย :  เพื่อฝึกการสังเกต  การมีสติ จดจ่อ รู้ตัว และเห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของตนเองกับสิ่งต่างๆ
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
ขั้นนำ
ครูเปิดเพลง spa คลอเบาๆให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย  จากนั้นให้พี่ม. 2  ทุกคนหลับตาสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที  อยู่กับตัวเอง ฟังเสียงธรรมชาติรอบๆตัว
                
ขณะที่นักเรียนนั่งสมาธิ  ครูนำกระถางต้นไม้ที่เตรียมไว้มาตั้งกลางวง

ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนลืมตา เมื่อนักเรียนเห็นกระถางต้นไม้ที่ตั้งไว้ด้านหน้า ครูให้นักเรียนแต่ละคนสังเกตแต่ละส่วนของต้นไม้ แล้วเลือกสังเกตจุดใดจุดหนึ่งบนกระถางต้นไม้โดยไม่คาดสายตา 1 นาที หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละคนบอกจุดที่ตนเองสังเกต พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ
 ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน แล้วครูให้โจทย์นักเรียน ให้คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้กับชีวิตถ่ายทอดเป็นภาพและข้อความ  แล้วตัวแทนนักเรียนนำเสนอภาพและข้อความให้เพื่อนและครูฟัง


ในระหว่างทำกิจกรรมทุกคนจดจ่อกับสิ่งที่วางอยู่ตรงกลางวงกลม นั่นก็คือ กระถางต้นไม้ธรรมดาๆ ได้สังเกตแล้วคิดเชื่อมโยงต้นไม้กับชีวิต มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดเป็นภาพและข้อความซึ่งแต่ละคนได้บอกเล่าจุดที่ตนเองเลือกในการสังเกตพร้อมทั้งบอกเหตุผล

ขั้นจบ

ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมนี้ ขอบคุณกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น